Login

Privacyreglement en AVG
Jouw oefentherapeut houdt, om jouw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren een registratie bij van jouw medische – en administratieve gegevens. Op deze registratie is vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens, het recht op inzage en het recht op correctie en verwijdering. Uiteraard gaat jouw oefentherapeut zorgvuldig met de gegevens om, daarom is naast de bovengenoemde AVG een aantal regels vastgelegd in een privacyreglement.

Hieronder volgt het reglement:
Behalve de oefentherapeut die je behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn waarnemers gedurende vakantie of ziekte van jouw therapeut en eventuele stagiaires. Deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
Je hebt het recht om de gegevens die over je zijn vastgelegd in te zien. Indien je meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, kun je de behandelend therapeut verzoeken deze te wijzigen. Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen. Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot je persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer je daarvoor toestemming hebt verleend. Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt. Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen de (hierboven eerder genoemd onder het eerste punt) beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien. Indien je van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kun je dit via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk kenbaar maken. Je kunt een afschrift van je medische gegevens ontvangen.

De complete privacyverklaring wordt hieronder beschreven.

Privacyverklaring
Praktijk Oefentherapie Mensendieck Ontspannen Bewegen gevestigd op adressen zie hieronder onder contactgegevens, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Praktijk: Oefentherapie Mensendieck Ontspannen Bewegen

Myrke Ritskes [06-24874312, info@ontspannenbewegen.nl]
• Burgemeester van Lennepweg 39 e, 2101 RE Heemstede 
• Bloemendaalseweg 106, 2061 CP Bloemendaal

Paula Junaedi, [06-15635236] info@ontspannenbewegen.nl]
• Burgemeester van Lennepweg 39 e, 2101 RE Heemstede 
• Akonietenlaan 4, 2121 TR Bennebroek


Persoonsgegevens die wij verwerken
Praktijk Oefentherapie Mensendieck Ontspannen Bewegen verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Geboorteplaats
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Praktijk Oefentherapie Mensendieck Ontspannen Bewegen verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van je:
• gezondheidsgegevens
• gegevens van personen jonger dan 16 jaar.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via

info(_AT_)ontspannenbewegen.nl
, dan verwijderen wij deze informatie.

• burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Praktijk Oefentherapie Mensendieck Ontspannen Bewegen verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van je betaling.
• Je te kunnen bellen of e-mailen (indien dit nodig is) om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
• Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Geautomatiseerde besluitvorming Praktijk Oefentherapie Mensendieck Ontspannen Bewegen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de praktijk) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Praktijk Oefentherapie Mensendieck Ontspannen Bewegen bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren 15 jaar, de wettelijke bewaartermijn van persoonsgegevens. Delen van persoonsgegevens met derden Praktijk Oefentherapie Mensendieck Ontspannen Bewegen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met je, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Jouw gegevens worden vastgelegd in een elektronisch patientendossier Winmens (Fairware). Met de softwareleverancier is een verwerkersovereenkomst afgesloten. Technische supportmedewerkers kunnen alleen persoonsgegevens inzien na uitdrukkelijke toestemming van indiener.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Praktijk Oefentherapie Mensendieck Ontspannen Bewegen gebruikt alleen technische en functionele cookies, plus analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk Ontspannen Bewegen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je bezitten, in een computerbestand naar je of een ander door je genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door je is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Praktijk Ontspannen Bewegen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Praktijk Oefentherapie Mensendieck Ontspannen Bewegen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op.

Praktijk Oefentherapie Mensendieck Ontspannen Bewegen heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen: 2 laags authenticatie, een extra beveiligingslaag Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding.

 

 

 

 

KP_Logo

 

 
 

 

Oefentherapie
Mensendieck praktijk

Heemstede, Bennebroek en Bloemendaal

Privacyreglement en AVG

ONTSPANNEN BEWEGEN

Facebook